Vue3 el-form提交验证写法

<template>
<el-form label-width="80px" :rules="rules" ref="ruleFormRef" :model="addUser">
</el-form>
<template #footer>
   <span>
    <el-button @click="resetForm()">重置</el-button>
    <el-button type="primary" @click="DialogConfirm">确 定</el-button>
   </span>
</template>
<script setup>
 const rules=reactive({})
 const ruleFormRef = ref()
 //重置
 const resetForm =()=>{
 ruleFormRef.value.resetFields();
}
//提交
 const DialogConfirm = async()=>{
  if (!ruleFormRef) return;
   ruleFormRef.value.validate((valid) => {
    if (valid) {
      dialogVisble.value = false; 
      //写请求接口
    } else {
     return false;
    }
   });
  }
 <script setup>

el-elment官网语法用的vue2,通过网上资料查询之后,找到了vue3 el-form提交验证写法,以此记录下来