java8 BigDecimal 除法保留三位小数 后面小数进位处理

Java 8 中,可以使用 BigDecimal 类来处理高精度的小数除法。可以使用 setScale() 方法来保留小数位数,并使用 RoundingMode 来设置舍入模式。

例如,如果要将除法结果保留三位小数,并且使用四舍五入进位,可以使用以下代码:

BigDecimal a = new BigDecimal("5");
BigDecimal b = new BigDecimal("3");
BigDecimal c = a.divide(b, 3, RoundingMode.HALF_UP);
System.out.println(c);

在这个例子中,a 除以 b