C基本知识记录

1. 传入参数和传出参数


传入参数本身有值,传出参数本身没有值。
传出参数一般传入一个指针变量或者引用变量。

#include <stdio.h>

int f(int num1, int* num2){
	*num2 = 2;
	return num1 + *num2;
}

int main(){
	int num1 = 1;
	int num2;
	// 这里有个细节,printf 函数从右向左执行,如果先输出函数执行结果,那么那么num2数值就会有问题.
	printf("%d,%d",num2,f(num1, &num2));
	return 0;
}
输出:
2 3

2. 只读函数 f() const

这样声明是错误的,只有类成员函数可以只用const修饰符修饰
int f2(int num1, int& num2) const{
    num2 = 4;
    return num1 + num2;
}
使用const修饰的成员函数就变成了只读函数,内部不允许对成员变量进行修改。